Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. EASYGOP: Là Công ty Cổ Phần EasyGop.
 2. Khách hàng/KH: Là cá nhân có thông tin kê khai vào Ứng dụng Chuyển đổi trả góp Tự động tại thời điểm Ứng dụng được tải và cài đặt vào phương tiện điện tử thích hợp.
 3. Phương tiện điện tử: Là các thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự mà bằng việc sử dụng phương tiện này, KH có thể kết nối đến hệ thống của EASYGOP để sử dụng dịch vụ Chuyển đổi trả góp do EASYGOP cung cấp. Phương Tiện Điện Tử có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động,...
 4. Ứng dụng Chuyển đổi trả góp Tự Động/Ứng dụng: Là ứng dụng được EASYGOP xây dựng và phát triển để thực hiện hoạt động chuyển đổi trả góp thông qua các phương tiện điên tử.
 5. Tên Đăng Nhập: Là nhận dạng duy nhất, dưới bất kỳ tên nào mà KH chọn và đăng ký với EASYGOP để đăng nhập vào Ứng dụng khi KH sử dụng dịch vụ Chuyển đổi trả góp của EASYGOP.
 6. Mật Khẩu: Là bao gồm tất cả các cụm từ, mật mã, chữ số, ký hiệu hoặc các hình thức nhận dạng khác được bảo mật và được cung cấp cho KH/hoặc được KH đăng ký với EASYGOP mà cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác đó được sử dụng để kết nối với Hệ Thống của EASYGOP khi KH sử dụng dịch vụ Chuyển đổi trả góp của EASYGOP.
 7. Mã Bảo Mật/OTP: Là Mật Khẩu truy cập sử dụng một lần cho mỗi Giao Dịch trên phương tiện điện tử, phát sinh và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy từng Giao Dịch, trước mỗi lần KH thực hiện Giao Dịch, EASYGOP sẽ cung cấp cho KH mã OTP bằng các phương thức phù hợp với từng Dịch vụ và theo quy định của EASYGOP trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như gửi qua địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn SMS tới số điện thoại di động mà Khách Hàng đã đăng ký với EASYGOP.
 8. Yếu Tố Bảo Mật: Là Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu, Mã Bảo Mật/OTP, câu hỏi bảo mật, số điện thoại của KH hay bất kỳ yếu tố nào khác mà KH đăng ký với EASYGOP hoặc được EASYGOP cung cấp khi KH sử dụng Dịch Vụ Chuyển đổi trả góp bằng phương tiện điện tử.
 9. Chứng Từ Điện Tử: Là các dữ liệu điện tử được tạo lập trên Hệ thống của EASYGOP nhằm phục vụ cho việc thực hiện Chuyển đổi trả góp của Khách Hàng tại EASYGOP. Chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, Chỉ Thị Trực Tuyến và các thông điệp dữ liệu khác liên quan tới việc giao kết hay thực hiện các Chuyển đổi trả góp giữa EASYGOP và KH.
 10. Chữ Kí Điện Tử: Là chữ ký được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng thiết bị điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách hợp lý với Chứng Từ Điện Tử, có khả năng xác nhận người ký Chứng Từ Điện Tử và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với Chứng Từ Điện Tử được ký.
 11. Chỉ Thị Trực Tuyến: Là bất kỳ lệnh hoặc yêu cầu hoặc chỉ dẫn thực hiện Chuyển đổi trả góp của KH đưa ra cho EASYGOP thông qua việc sử dụng dịch vụ Chuyển đổi trả góp tự động của EASYGOP.
 12. Phương Thức Xác Thực: Là cách thức Hệ Thống EASYGOP xác thực KH trước khi thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình chuyển đổi trả góp.
 13. Dịch vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động/Dịch vụ: Là dịch vụ Chuyển đổi trả góp mua sắm hàng hóa EASYGOP cung cấp thông qua Ứng Dụng Chuyển đổi trả góp Tự Động.

ĐIỀU 2. BẢO MẬT

 1. Khi sử dụng dịch vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động của EASYGOP, KH sẽ phải sử dụng một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật tương ứng với Phương Thức Xác Thực mà EASYGOP yêu cầu để thực hiện giao dịch. Các Yếu Tố Bảo Mật bao gồm nhưng không giới hạn Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu, OTP, câu hỏi bảo mật, mã số bảo mật, số điện thoại, email mà KH đã đăng ký với EASYGOP... KH đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn của EASYGOP khi tạo lập các Yếu Tố Bảo Mật này.
 2. KH phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các Yếu Tố Bảo Mật của KH bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất kỳ lý do gì.
 3. KH đồng ý rằng KH sẽ chịu trách nhiệm bảo quản các Phương Tiện Điện Tử được dùng để kết nối với Hệ Thống của EASYGOP để sử dụng Dịch Vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động. Khi KH đã đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động, KH không nên rời thiết bị mà KH dùng để kết nối tới Hệ Thống của EASYGOP vào bất kỳ lúc nào hoặc để bất kỳ người nào khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống. KH phải có trách nhiệm bảo đảm rằng KH đã đăng xuất khỏi Hệ Thống sau khi thực hiện xong Giao Dịch.
 4. Khi phát hiện Chữ Ký Điện Tử và/hoặc Yếu Tố Bảo Mật và/hoặc Thiết Bị Điện Tử có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình, KH phải kịp thời sử dụng các phương tiện thích hợp để thông báo cho EASYGOP. Theo đó, KH phải thông báo cho EASYGOP ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào Hệ Thống của EASYGOP bằng Phương Tiện Điện Tử của KH hoặc về bất kỳ Giao Dịch trái phép nào mà KH biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu KH nghi ngờ ai đó biết các Yếu Tố Bảo Mật của KH. KH có thể thông báo trực tiếp hoặc gọi tới các số điện thoại Tổng Đài của EASYGOP được EASYGOP công bố từng thời điểm qua trang web hoặc các phương tiện khác.
 5. EASYGOP có thể yêu cầu KH xác nhận bằng văn bản bất kỳ thông tin nào được KH cung cấp. KH cũng có thể nhận được yêu cầu thay đổi ngay Mật Khẩu sang một Mật Khẩu khác mà KH chưa từng sử dụng trước đó. Cho đến khi EASYGOP xác nhận đã nhận được thông báo nói trên, KH vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch Vụ của người không được phép.
 6. Để đảm bảo an toàn cho KH, EASYGOP có quyền khóa hoặc tạm khóa quyền truy cập Ứng dụng của KH khi các Yếu Tố Bảo Mật của KH được Hệ Thống EASYGOP kiểm tra và phản hồi là không chính xác sau một số lần truy cập nhất định. Tùy từng thời kỳ, EASYGOP được quyền quy định số lần truy cập không chính xác như quy định tại Điểm này.
 7. KH đồng ý rằng các vấn đề được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin được cung cấp liên quan đến Giao Dịch được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc những thông tin mà một Bên cung cấp cho Bên kia liên quan đến EASYGOP và KH và Giao Dịch được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này phải được giữ bí mật. Trừ trường hợp:
  1. EASYGOP có thể sẽ tiết lộ thông tin về KH hoặc Giao dịch của KH cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu hoặc bên thứ ba nếu EASYGOP cho rằng những thông tin này sẽ giúp ngăn chặn hoặc bù đắp thiệt hại cho KH.
  2. EASYGOP được quyền thu thập và sử dụng tất cả các thông tin về KH, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Bên yêu cầu chuyển đổi trả góp cung cấp; các hợp đồng, các văn bản ký giữa KH và EASYGOP để:
   1. Cung cấp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm, thông tin tín dụng, kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   2. Cung cấp cho các cán bộ, nhân viên, người lao động của EASYGOP và các đơn vị tư vấn cần biết các thông tin này của KH để hoàn tất các Giao Dịch, Dịch Vụ cho KH theo quy định của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này.
   3. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ nhằm mục đích thẩm định, tiếp thị, tiếp thị bảo hiểm, in ấn, giao nhận và vận chuyển các tài liệu, hồ sơ chuyển đổi trả góp đến KH.
 8. KH đồng ý việc EASYGOP có thể sử dụng hình ảnh, thông tin của KH cho các ấn phẩm quảng cáo liên quan đến Dịch Vụ NHĐT hay gửi thông tin về các Dịch Vụ NHĐT cho KH đến email, số điện thoại di động, địa chỉ mà KH đăng ký với EASYGOP.
 9. KH đồng ý rằng, trường hợp KH sử dụng bất kỳ ứng dụng phần mềm nào của bất kỳ bên thứ ba nào để đăng nhập, tiếp cận hoặc tham gia Ứng dụng của EASYGOP, thông tin về KH, về tài khoản đăng nhập và Giao Dịch của KH có thể được biết, lưu giữ và sử dụng bởi Bên thứ ba đó. Trường hợp này KH hiểu rằng EASYGOP sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc lưu giữ, sử dụng thông tin của Bên thứ ba nêu trên đồng thời KH cam kết chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc Bên thứ ba biết và sử dụng các thông tin của KH.
 10. EASYGOP cam kết bảo mật các thông tin liên quan đến KH và các Giao Dịch của KH theo thỏa thuận với KH tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

 1. Khi tham gia Dịch Vụ, KH cam kết thực hiện đầy đủ các quy trình về giao dịch điện tử do EASYGOP quy định.
 2. KH đồng ý rằng các Giao Dịch sẽ được KH xác lập trên cơ sở sử dụng Chữ Ký Điện Tử của KH. Các bên đồng ý rằng Chữ Ký Điện Tử của KH là chữ ký được nhận dạng, xác thực thông qua Hệ Thống của EASYGOP. Bất kỳ một hành động nào của KH nhằm xác lập, thực hiện các Giao Dịch (như đăng nhập bằng Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu; kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên hệ thống; nhập mã OTP; nhắn tin theo cú pháp từ số điện thoại đã đăng ký với EASYGOP; gọi điện bằng số điện thoại đã đăng ký tới EASYGOP ...) được coi là KH đã sử dụng Chữ Ký Điện Tử để ký kết các Chứng Từ Điện Tử với EASYGOP.
 3. Không phụ thuộc vào các quy định khác của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, KH hiểu và đồng ý rằng, khi KH sử dụng Dịch Vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động, bất kỳ Yếu Tố Bảo Mật nào của KH, sau khi được Hệ Thống của EASYGOP xác nhận là hợp lệ cũng được coi là Chữ Ký Điện Tử của KH và thể hiện sự đồng ý, chấp nhận của KH đối với Giao Dịch mà KH tham gia.
 4. KH xác nhận và đồng ý rằng phương thức giao kết Hợp đồng Chuyển đổi trả góp bằng phương tiện điện tử, gửi, nhận Chứng Từ Điện Tử giữa KH và EASYGOP sẽ được thực hiện cơ bản theo trình tự sau:
  1. KH sử dụng các Phương Tiện Điện Tử để truy cập vào Hệ Thống của EASYGOP thông qua việc đăng nhập Ứng dụng Chuyển đổi trả góp Tự Động; nhắn tin, gọi điện, gửi email đến tổng đài của EASYGOP hoặc sử dụng các phương tiện, cách thức khác để truy cập vào Cổng cung cấp Dịch vụ Chuyển đổi trả góp Tự Động của EASYGOP để khởi tạo Giao Dịch, đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp Dịch Vụ (Chỉ Thị Trực Tuyến).
  2. Khi nhận được đề nghị từ KH, Hệ Thống của EASYGOP sẽ thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng theo quy định của EASYGOP để xác thực KH và/hoặc chỉ dẫn hoặc yêu cầu KH thực hiện các thao tác xác nhận Giao Dịch trước khi thực hiện Giao Dịch cho KH.
  3. KH thực hiện các thao tác theo yêu cầu, chỉ dẫn của EASYGOP để hoàn tất Giao Dịch mà KH đã đề nghị. KH xác nhận đồng ý với các phương thức giao và nhận Chứng Từ Điện Tử như nêu tại Mục này và cam kết chịu ràng buộc với toàn bộ các Chứng Từ Điện Tử, các Giao Dịch NHĐT được thực hiện theo các phương thức này.
 5. EASYGOP có quyền từ chối yêu cầu của KH hoặc chậm trả lời các yêu cầu của KH trong khi EASYGOP đang thực hiện Phương Thức Xác Thực tương ứng để xác thực KH và các đề nghị của KH. EASYGOP có thể từ chối không thực hiện một đề nghị của KH nếu Giao Dịch theo đề nghị đó vượt quá một giá trị cụ thể hoặc giới hạn mà KH đã đăng ký và/hoặc vượt quá giới hạn EASYGOP cho phép, hoặc nếu EASYGOP biết hoặc nghi ngờ là Giao Dịch đó có vi phạm về bảo mật và pháp luật phòng chống rửa tiền.
 6. EASYGOP không chịu trách nhiệm nếu KH sử dụng phần cứng xác thực, thiết bị, phần mềm, tài liệu hay tuân theo các chỉ dẫn liên quan đến Dịch Vụ không do EASYGOP cung cấp.
 7. EASYGOP có thể từ chối đề nghị của KH nếu EASYGOP phát hiện đề nghị đó có nội dung không hợp pháp, không hợp lệ hay không có đủ cơ sở để thực hiện xử lý hay EASYGOP phát hiện, nghi ngờ đề nghị của KH qua hệ thống bị lỗi hay phát hiện, nghi ngờ việc thực hiện đề nghị đó sẽ vi phạm pháp luật hay không hợp lệ.
 8. KH đồng ý rằng EASYGOP có quyền chấm dứt, từ chối, tạm ngừng việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng trong các trường hợp phát sinh do lỗi từ phía KH hoặc EASYGOP xét thấy cần thiết chấm dứt cung cấp Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau đây: (i) KH vi phạm các quy định tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này; các điều khoản, điều kiện, quy định của EASYGOP và/hoặc của pháp luật về việc sử dụng Dịch Vụ, (ii) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền, (iii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận, (iv) Có căn cứ nghi ngờ về hoạt động rửa tiền của Khách Hàng, (v) Khi có các sự cố do nguyên nhân bất khả kháng, vượt quá phạm vi kiểm soát của EASYGOP, (vi) Khi EASYGOP không thể tiếp tục cung cấp Dịch Vụ.

ĐIỀU 4. RỦI RO THỰC HIỆN GIAO DỊCH

 1. Giao Dịch Chuyển đổi trả góp Tự Động có thể có rủi ro nhất định về tính bảo mật, tính liên tục không bị gián đoạn, sự cố đường truyền, điện, mạng, thiết bị, vi rút, các lỗi kỹ thuật, các nhầm lẫn, hoặc gian lận và các rủi ro khác... KH xác nhận đã có đánh giá, nhận biết đầy đủ về các rủi ro có thể phát sinh. KH chấp nhận thực hiện các Giao Dịch và đồng ý miễn trừ trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại cho EASYGOP về mọi rủi ro phát sinh. KH thừa nhận rằng tại một số thời điểm nhất định KH có thể sẽ không truy cập, sử dụng và thực hiện được một số hoặc tất cả các Dịch Vụ, Giao Dịch mà EASYGOP cung cấp do việc bảo trì hệ thống, lỗi đường truyền hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, chiến tranh, bạo loạn,... hoặc các hạn chế khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không có bất kỳ sự khiếu nại nào.
 2. EASYGOP có thể tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ nào KH mà không cần thông báo khi EASYGOP xét thấy điều đó là cần thiết hoặc nên làm để bảo vệ KH khi EASYGOP nghi ngờ là có một vi phạm hoặc dấu hiệu nghi ngờ vi phạm về bảo mật trong Giao Dịch hoặc khi EASYGOP cần tạm ngừng Dịch Vụ để bảo trì bất thường hoặc vì các lý do khẩn cấp hoặc bất ngờ khác.
 3. KH hiểu rằng sự cố có thể xảy ra với các hệ thống máy tính và với Hệ Thống của EASYGOP. Theo đó, KH công nhận rằng các đề nghị của Khách hàng có thể không tới được EASYGOP thông qua mạng trực tuyến. Do đó, KH đồng ý rằng EASYGOP sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới những đề nghị đã được gửi cho EASYGOP mà EASYGOP không nhận được vì bất kì lý do nào vượt quá sự kiểm soát của EASYGOP.
 4. Trường hợp KH tiết lộ hoặc để bất kỳ người nào không phải là chính KH biết một hoặc một số các Yếu Tố Bảo Mật thì Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các Giao Dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các Yếu Tố Bảo Mật đó.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 1. EASYGOP sẽ thông báo cho KH các vấn đề liên quan tới Dịch Vụ cũng như sửa đổi, bổ sung, các điều chỉnh về chính sách của EASYGOP đối với Dịch Vụ này bằng một trong các phương thức liên hệ do EASYGOP triển khai từng thời kỳ bao gồm nhưng không giới hạn phương thức gửi văn bản thông báo tới địa chỉ của KH, gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của KH, gửi email tới KH, thông báo trên website www.easygop.com.
 2. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của KH như nêu tại Khoản 1 nêu trên là địa chỉ, số điện thoại và email mà KH đã đăng ký với EASYGOP và được EASYGOP lưu trữ trên hệ thống. KH được coi là đã nhận được thông báo của EASYGOP khi EASYGOP đã thông báo bằng các phương thức nêu trên tới địa chỉ, số điện thoại, email của EASYGOP. Trường hợp KH có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho EASYGOP bằng văn bản; nếu không thông báo thì EASYGOP có quyền thông báo theo địa chỉ, số điện thoại và email cũ và mặc nhiên coi như KH đã nhận được thông báo khi EASYGOP thông báo tới địa chỉ, số điện thoại và email này và nội dung các thông báo này có giá trịràng buộc KH.
 3. KH đồng ý rằng, EASYGOP có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này trên cơ sở bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật. EASYGOP sẽ thông báo cho KH về việc sửa đổi, bổ sung Bản Điều Khoản & Điều Kiện này và các thông tin về sản phẩm, chương trình liên quan đến Dịch Vụ (nếu có) bằng nhưng không giới hạn bởi một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử chính thức của EASYGOP www.easygop.com.
 4. KH được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của EASYGOP.
 5. Bản Điều Khoản & Điều Kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong bản này hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục khác của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này. Những nội dung nào chưa được quy định trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ thực hiện theo các quy định sản phẩm, Dịch Vụ của EASYGOP và các quy định của pháp luật có liên quan.
 6. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Các bên thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành theo thủ tục rút gọn quy định tại Điều 36 của Quy tắc tố tụng trọng tài của STAC, KH và EASYGOP thống nhất yêu cầu chủ tịch STAC sẽ chỉ định trọng tài viên duy nhất để giải quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.
 7. Các điều khoản và điều kiện của Bản Điều Khoản & Điều Kiện này có hiệu lực và được áp dụng với KH kể từ ngày KH đăng ký sử dụng Dịch Vụ của EASYGOP và được EASYGOP chấp thuận cho đến khi EASYGOP và KH đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, quy định của EASYGOP và các văn bản, quy định có liên quan của pháp luật.
 8. KH xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện về Dịch Vụ trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, các quy định khác của EASYGOP liên quan đến Dịch Vụ và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam có liên quan.